Hesap Detaylarını Görmek için Lütfen önce giriş yapınız.Giriş Yap

RigorZ Kullanıcı Sözleşmesi
RigorZ Online Game

Ünvanı: RZ Yazılım Şahıs Şirketi
Adresi: BELKIZ MAH. 08026 NOLU CAD. A BLOK NO: 33 A İÇ KAPI NO:1 ŞEHİTKAMİL/ GAZİANTEP
Email: info@rzyazilim.com
Website: https://rzyazilim.com/

1. RigorZ kapsamında değerlendirilen RigorZ ve RigorZ Online Game ve ileride eklenecek diğer versiyon ve platformlar ve içerikler (bundan sonra kısaca “RigorZ” olarak anılacaktır.) ve işbu sözleşme metnindeki her tür kullanım, organizasyon ve tasarruf sunulan her nevi ürün ve/veya hizmet, aksi belirtilmedikçe veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça, münhasıran ve tek başına RZ Yazılım Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi’nin (bundan sonra kısaca “RZ Yazılım” olarak anılacaktır.) mülkiyetindedir. RZ Yazılım ibaresi RZ Yazılım Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi’nin münhasır markasıdır. Kullanıcı, e-spor lisanslı oyuncusu, üye ve ziyaretçileri (bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) RigorZ’nın 5846 sayılı Kanun kapsamında 21./25. madde hükümlerinde tanımlanan “İşleme, Çoğaltma, Yayma, İşaret, Ses Ve/Veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklar ve manevi haklarına uygun hareket etmeyi ve haksız yararlanmaya sebep olacak işlem ve eylemlerde bulunmamayı taahhüt eder.

2. Kullanıcı, RZ Yazılım’a ait RigorZ’daki her türlü harita, karakter, ürün, hizmet ve servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde işbu Kullanıcı Sözleşmesini dikkatle okumuş, anlamış ve kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır. Bu sözleşmeye konu hükümleri veya bu sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerin tabi tutulduğu kullanım esas ve usullerini kabul etmeme iradesini haiz olan Kullanıcı, RigorZ’dan ayrılmayı ve sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden istifade etmemeyi ve bu yönde bir girişim yahut talepte bulunmamayı kabul eder. Aksi durum kullanıcının bu maddeye konu kabul iradesini RZ Yazılım'a iletmiş olduğu şeklinde kabul ve tatbik olunur. Kullanıcı işbu sözleşme ile ilgili soru, görüş ve önerilerini ve sözleşme ile ilgili müzakerelerini https://rigorz.com/ ve info@rzyazilim.com üzerinden gerçekleştirme hakkına sahiptir.

3. İşbu sözleşmede, RigorZ’da sunulan hizmet ve/veya ürünlerin arz ettikleri özelliklerin veya bunlara ilişkin yenilik yahut değişikliklerin dikkate alınması veya yeni ürün ve/veya hizmet türlerinin edilmesi gibi sebeplerle zaman zaman yapılabilecek olan her nevi tadil veya güncellemeleri tek başına yapma hak ve yetkisi münhasıran RigorZ’ya ait olup burada bahse konu değişiklik veya yenilikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren Kullanıcılar için bağlayıcı şekilde yürürlüğe girmiş kabul edilir. Kullanıcı, bu siteyi kullanmakla burada bahse konu sözleşmede değişiklik veya yeniliklerini takip edip bilgi sahibi olmayı, yapılan değişikliklerin kendisine bildirilmesi ile bağlayıcı şekilde yürürlülüğe girmiş olacağını kabul ve taahhüt eder.

4. RigorZ, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen e-pin sistemi üzerinden oluşturulan kod RigorZ Altını elde etmek için kullanılabilecek olup işbu epin vasıtasıyla oluşan kodun geçerliliği 1 yıldır. Bahse konu işlemin ediniminde yahut bunlara dair diğer her nevi tasarrufta bulunulması da dahil olmak üzere kullanılmayan RigorZ Altınının kullanım hakkının veya yetkisinin kısmen veya tamamen sınırlandırılması yahut sonlandırılması hak ve yetkisi münhasıran RigorZ’ya aittir.

5. Kullanıcılar RigorZ’daki unsurların RZ Yazılım'un yazılı izni olmaksızın 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu marka hükümleri , 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu eser hükümleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu haksız rekabet hükümleri gibi ilgili mevzuat hükümlerinde yer bulan müstesna hükümler haricinde kişisel veya ticari hiçbir faaliyetinde, gelir elde etme amacı olup olmadığına bakılmaksızın, kullanmayacağını, kullandırmayacağını, bu neviden eylem veya girişimleri desteklemeyeceğini; mezkur kullanımlar veya bunların kapsamında sunulan başka ürün ve/veya hizmetleri edinmeyeceğini, edinmesi halinde dahi bunları RigorZ’da yahut RigorZ’da sunulan ürün ve/veya hizmetlerle bağlantılı şekilde kullanmayacağını, aksi durumun tespiti halinde RigorZ’nın kullanıcı hesap veya işlemleri hakkında her nevi hukuki, teknik veya idari tedbir yahut kısıtlamayı uygulama hak ve yetkisi bulunmaktadır.

6. Kullanıcı, RigorZ üyeliğine son vermesi yada RigorZ’yı silmesi durumunda RZ Yazılım'dan herhangi bir hak talep etmeyeceğini beyan eder. Kullanıcının üyeliği sona erdirmesi ve yazılı olarak talep etmesi halinde yasal olarak tutması için hukuki sebep olmaması durumunda işbu gerekli veriler dışında Kullanıcı’ya ait verileri, Kullanıcı’nın yazılı talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder. RigorZ, kullanım koşullarının ihlâli halinde RigorZ'nın kullanımına son verme, kişisel sayfayı kapatma; Kullanıcı'nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını ve herhangi bir resmi makamdan diğer Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya sistemin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yapıldığının tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve Kullanıcı aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutar.

7. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ihlal nedeniyle RZ Yazılım'un tazminat hakları da saklıdır. Şu kadar ki; haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda RigorZ herhangi bir sorumluluk kabul etmez. RZ Yazılım, RigorZ'daki mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, RigorZ'daki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. RigorZ'daki bilgi ve içeriklerim güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında RZ Yazılım, RigorZ için herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. RZ Yazılım, RigorZ’da elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3.kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3.kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullanıcıya dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu RigorZ kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

8. RZ Yazılım, RigorZ için gerçekleşecek olan KBT (Kapalı Beta Testi) ve ABT (Açık Beta Testi) olarak adlandırdığı test aşamalarında, kullanıcıların oyun hesaplarında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9. RigorZ tarafından Kullanıcı’ya sunulan ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, her nevi RigorZ içi içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler yerel ve uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku ve diğer ilgili yasalar ve sözleşmeler ile hukuken korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya süjelerin tamamı bizatihi ve münhasıran RZ Yazılım’un mülkiyetindedir. RZ Yazılım bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkını haizdir. RZ Yazılım'un sitede sunulan her nevi ürün veya hizmet yahut oyun hizmetleri kapsamında sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda RZ Yazılım'un kast ve ağır ihmal kapsamındaki sorumluluğu hariç olmak üzere, kullanıcı ve/veya oyuncuların RZ Yazılım’e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır. Kullanıcı, burada sayılanların tamamının RZ Yazılım'un tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. Kullanıcı, bu sözleşmeyi kabul etmeleriyle birlikte RZ Yazılım hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette RZ Yazılım'un kast ve ağır ihmal kapsamındaki sorumluluğu hariç olmak üzere RZ Yazılım’e rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler.

10. RZ Yazılım tarafından bu siteden sunulan ürün ve/veya hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde RZ Yazılım Kullanıcı bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. RZ Yazılım'un bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde Kullanıcı’nın herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda RZ Yazılım üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü Kullanıcı’ya aittir.

11. Kullanıcı, RigorZ hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak RZ Yazılım aleyhine veya RZ Yazılım’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcılar bu sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanılması amacıyla kendilerine sunulan veya kendilerince oluşturulan kullanıcı adı veya parola gibi erişim araçlarının güvenliği ve bunların 3. kişilerce ele geçirilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasından tek başına mesul olup buna aykırı eylem ve işlemlerinin sonuçlarından bizatihi ve tamamından tek başına mesuldürler. Kullanıcı veya oyuncular RZ Yazılım tarafından sunulan oyunlardaki hesap bilgileri ile hesaplar dahilinde oluşturulan oyun içi karakterlerin ve bu karakterlerin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Oyuncu veya kullanıcı, RZ Yazılım tarafından sunulan her nevi ürün ve/veya hizmet yahut oyunların ve bunlarla bağlantılı her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder. RZ Yazılım, RigorZ içinde karakterlerini ivazlı veya ivazsız ticarete konu etmeleri ve bu konudan haberdar olunması halinde karakteri alan ve satanın üyeliklerine son verme hakkını saklı tutar.

12. Kullanıcı, RigorZ’ya erişim sağlamak ve RZ Yazılım ürün ve/veya hizmetlerinden yararlanılması amacıyla oluşturduğu her nevi kullanıcı hesaplarının ve bu hesapların içerdiği nick name, profil resmi, ad-soyad, yaş, bölge, kayıt bilgileri, cinsiyet, favori oyunlar, arkadaş listesi, rütbe vb. bilgi ve içeriklerin bu sözleşmeye uygun şekilde olmak üzere arama motorlarında ve site içeriği vasfında olmak üzere 3. kişiler tarafından yapılan aramalarda görüntülenebilir ve erişilebilir nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder.

13. Kullanıcı, RigorZ’daki hizmetlerin ve RZ Yazılım'un hak sahibi olduğu her nevi platformda sergileyeceği olumsuz davranışların karşılığında, daha önceden RZ Yazılım tarafından belirlenmiş olan “Davranış Kuralları”na uyacağını ve karşılığında RZ Yazılım tarafından gerçekleştirilecek olan yaptırımları kabul eder. RZ Yazılım, “Davranış Kuralları”na gerekli gördüğü durumlarda, herhangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fakat sitede yayınlamak suretiyle değişiklik yapma hakkına sahip olup kullanıcı bu surette yapılan tüm tadil veya güncellemelerin yayınlama tarihinden itibaren geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği RigorZ'da paylaşamaz ve RigorZ'yı hiçbir şekilde suç teşkil edecek, uyuşturucu ve tütün mamüllerini övücü ve teşvik edici beyanlarda bulunamaz, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında beyanlarda bulunamaz, Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca RigorZ altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapamaz. Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcı'ya aittir. RZ Yazılım, RigorZ’da, Kullanıcı tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin RigorZ’da yayınlamama hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu nevi kullanım durumlarından kaynaklı RZ Yazılım tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden mahrum bırakılabileceğini ve varsa bu neviden kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri RZ Yazılım tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabileceğini bildiğini beyan eder.

14. RigorZ’daki tüm karakterler, silahlar gibi her türlü ürün hayal ürünü olup, gerçek kişilerle ve nesnelerle tesadüfi benzerlikler içerebilir. Kullanıcılar, sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlandıkları sırada, herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkı başta olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edici isim, işaret, sembol veya logoları kullanmayacaklarını, 3. Kişi veya kurumların hak ve yetkilerini ihlal eder eylem veya işlemlerde bulunmayacaklarını, yasalara aykırı eylem veya işlemler tesis etmeyeceklerini, aksi durumun tespiti halinde RZ Yazılım'un kullanıcı ve hesaplarına dair her nevi geçici veya sürekli tedbiri tatbik yetkisini haiz olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

15. Kullanıcı, işbu Kullanım sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, RZ Yazılım’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, RZ Yazılım'un üyeye karşı Kullanım Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma ve üyeliğe son verme hakkı saklıdır.

16. RZ Yazılım, RigorZ’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, RigorZ’yı kullanmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

17. Kullanıcı, RigorZ katılımının varsa yasal temsilci, veli veya vasi onayını gerektirebileceğini bildiğini kabul eder. Böyle bir lüzumun söz konusu olduğu hallerde (yaş küçüklüğü, kısıtlılık vb.) Kullanıcı ilgili yasal temsilcisinin, veli veya vasisinin katılım öncesi tam ve gereği bilgilendirilmesini sağlayarak yahut bu amaçla RZ Yazılım'a ilgili ve gerekli bilgiler ileterek gerekli yasan izinlerin almayı ve alınmasının sağlanması için destek talebinde bulunmayı kabul eder. Kullanıcının işbu Sözleşme’yi kabul ederek RigorZ’ya katılması bu şekilde bir yasal temsilci onayına tabi olmadığına dair beyan ve taahhütütü vasfında olup bunun aksine bir durumun vuku bulması halinde bunun sonuçları RZ Yazılım'a karşı ileri sürülemez ve/veya bu husus RZ Yazılım'a karşı herhangi bir talebe konu edilemez. Hesaptan yapılan bütün alışverişler de bu denetime dâhildir.
Kullanıcı, başka bir gerçek veya tüzel kişi adına veya ticari amaçlarla hesap oluşturamaz veya hesabı kullanamaz veya herhangi bir RigorZ hizmetini kullanamaz. Sitedeki oyuncuların yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi oyunculara aittir. Kullanıcının yaşının yasal rüşt sınırının altında olması halinde yasal temsilcilerine oynamayı tercih ettiği oyunun kendi yaş grubu için uygunluğunu sorması ve onun onayı ile ilgili oyunu oynaması veya oynamaya devam etmesi önerilmektedir. Site üzerinde sunulan oyun içeriklerinde kullanılmak üzere edinilen her nevi aracın satış ve ediniminde işlem yapan kullanıcının gerekli yasal rüştü haiz olması hukuki bir gereklilik olup bu gereği yerine getiremeyenlerin yasal temsilcilerinin izni ve gözetimi ile ilgili işlem ve edinimi gerçekleştirmeleri önerilmekte ve ilgili işlemler veli yada vasisinin denetimiyle icra edilmiş olarak kabul edilmektedir.

18. Kullanıcı, RigorZ’daki bilgilerini 3. kişilere paylaşmışsa veya hesabına ait bilgileri güvenli hale getirmemiş ise, hesapta meydana gelecek tüm kayıplardan (hesabın kaybolması veya kullanılması da dâhil olmak üzere) her işlemden sorumlu olduğunu kabul eder.

19. Kullanıcı işbu Sözleşme’deki hükümlerin uygulanmasında RZ Yazılım'un hata yaptığını düşünmesi yada bu duruma itiraz etmek istemesi halinde, durumun incelenebilmesi için durumun detayını destek kısmından iletmeyi kabul eder. Ancak, inceleme esnasında RigorZ tarafından hesabınızı askıya alınabilecek olmakla birlikte Kullanıcı’nın bu askıya alma işlemine yönelik itiraz hakkınız bulunmaktadır.

20. Kullanıcı, işbu Sözleşme’deki hükümlere aykırı davranışların tespit edilmesi halinde RigorZ Davranış Kuralları gereği kademeli yaptırım düzenlenmiş olup hesap kapatma durumunda RigorZ’daki hesabındaki paranın iadesini isteyemeyeceğini ve RZ Yazılım'un erişimi durdurma hakkı olduğunu ve hesabın kullanımına son verilmesinden dolayı RZ Yazılım'un hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

21. Kullanıcı, RigorZ’yı ticari amaçlarla değil, sadece kişisel amaçlarla kullanacağını ve RZ Yazılım tarafından sadece eğlence amacıyla kullanılması için sınırlı bir lisans verildiğini kabul eder. Bu lisans münhasır değildir, devredilemez ve geri alınabilir. Kullanıcı’nın RigorZ’daki hesabını feshetmesi halinde, RigorZ’yı kullanmak için verilen lisanslar da derhal sona erecektir. Kullanıcı, fikri hakları ve sınai hakları RZ Yazılım'un mülkiyetinde olan RigorZ’yı satmak, kopya etmek, takas etmek, ödünç vermek, üzerlerinde tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, kaynak kod türetme işlemi yapmak, tercüme etmek, kiralamak, teminat olarak göstermek, aktarmak, yayınlanmak, devretmek ve dağıtmak hakkına sahip değildir. RZ Yazılım, RigorZ’daki kullanıcı hesapları, bilgisayar yazılımları, başlıklar, nesneler, eserler, karakterler, karakter adları, sohbet kayıtları, oyun kayıtları ve yayımları, yerler, yer adları, hikâyeler, diyaloglar, sloganlar, karaktere özgü söylemler, resimlemeler, grafikler, yapı veya manzara çizimleri, animasyonlar, sesler, besteler ve kayıtlar, sanal ürünler, oyun parası, görsel-işitsel efektler, karakter benzerleri, işletim yöntemleri ve oynanış da buna dâhil olarak her türlü işlemin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser statüsünde olup mali ve manevi haklarının tek sahibidir.

22. Kullanıcı işbu Sözleşme ile RZ Yazılım'un markaları, hizmet markaları, ticari unvanları, logoları, alan adları, sloganları ve ticari markaları asla kullanamayacağı da kabul eder.

23. Kullanıcı, RZ Yazılım'un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt eder. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Kullanıcı, RigorZ ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacağını kabul eder.

24. Kullanıcı, RZ Yazılım'un kast ve ağır ihmal haricinde ve Kullanıcı hesabının imhası, iptali, değiştirilmesi, tahrif edilmesi, hacklenmesi ve niteliği her ne olursa olsun başka tür hasar veya kayba konu olması halinde, RZ Yazılım’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaktır.

25. RZ Yazılım, RigorZ’da zaman zaman ücretleri ve fatura kesme yöntemlerini değiştirme ve gözden geçirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, işbu Sözleşme’nin dâhil oldukları veya internet sitesinde ve uygulamada yayınlandıkları anda derhal yürürlüğe girer.

26. Kullanıcı iletmiş olduğu görüntü, ses, video, metin gibi dış dünyaya açıklaması halinde bu görüntü, ses, video ve metnin tüm dünyada ve süresiz olarak geçerli olan, gayrı kabili rücu, alt-lisans konusu olabilen, aktarılabilen, devredilebilen, münhasır olmayan, bilinen gerçek veya gelecekteki her tür ortamda, ticari olan-ticari olmayan her ne amaçla olursa olsun kullanma, çoğaltma, dağıtma, uyarlama, değiştirme, tercüme etme, türev ürünlerini üretme, halka temsil etme, halka iletme, dijital olarak uygulama, yapma, yaptırma, satma, satışa sunma ve ithal etme hakkını herhangi bir telif ücreti söz konusu olmaksızın RZ Yazılım’e vermektedir.

27. Kullanıcı, makul bir şekilde başka bir oyuncu için hile oluşturduğunu veya oluşturabileceğini düşünülebilecek bir eyleme katılması, dolandırıcılık veya sosyal manipülasyon yoluyla da olsa bu sürece katılması Davranış Kuralları kapsamında süresiz RigorZ’dan uzaklaştırılma ve ilişiğe son verilmesi sebebi olacağını kabul eder.

28. Kullanıcı, her ne sebeple olursa olsun, yetkilendirilmemiş olan her tür üçüncü şahıs programı kullanmak, Mod’lar, Hack’ler, hile yazılımları, script’ler, bot’lar, trainer’lar ve herhangi bir şekilde RigorZ ile etkileşime giren otomatikleştirme programları kullanmak, RigorZ’ya ilişkin her tür iletişimi araya girerek izleyen, taklit eden veya yeniden yönlendiren yetkisiz üçüncü şahıs programlarının tümü ve RigorZ tarafından bilgi depolamak için kullanılan hafıza bölgelerinde dolaşarak RigorZ üzerinden bilgiler toplayan yetkisiz üçüncü şahıs programlarının kullanılması süresiz oyundan uzaklaştırılma ve ilişiğe son verilmesi sebebidir.
29. RZ Yazılım, hileyi ve bilgisayar korsanlığını önlemek, uygunsuz davranışları sınırlamak ve RigorZ’yı iyileştirmek için Kullanıcı’nın oyun içi işlemleri izlemek, takip etmek ve denetleme hakkına sahiptir.

30. RZ Yazılım tarafından sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yahut bu sözleşmede sayılan diğer her nevi içerikten istifade edilmesi amacıyla Kullanıcı’nın gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini Kullanıcı’nın yükümlülüğündedir. Bu hususta RZ Yazılım'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. RZ Yazılım tarafından sitede sunulan her nevi ürün ve/veya hizmetlerden yahut bu sözleşmede sayılan diğer tüm içeriklerden yararlanılması halinde, hizmetten yararlanma zamanı ve sıklığı RZ Yazılım tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir. Kullanıcı RZ Yazılım hizmetlerinden yararlanırken kullandıkları hesaplarının güvenliğinin temini için RZ Yazılım tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik tedbirlerden istifade edilecektir. Kullanıcıların hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde RZ Yazılım’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir. Siteden sunulan veya yayınlanan her nevi oyunların, ürün ve/veya hizmetlerin yahut diğer içeriklerin ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile oyun hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan RZ Yazılım sorumlu tutulamaz.

31. RZ Yazılım, RigorZ’da üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı'dan temin edilen "Kişisel Bilgiler"i (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.
RZ Yazılım tarafından bu amaca yönelik olarak iletilen işbu ticari elektronik iletileri Kullanıcı/Kullanıcılar almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise https://hesap.rigorz.com/ linkini tıklayıp izinlerini iptal etme ve ticari iletim gönderim listesinden çıkmaları gerekmektedir. RZ Yazılım, işbu ticari ileti red etme linki aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır.
Hukuki Sebep;
• Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
Amaçlar:
• Elektronik posta ile eser konumundaki oyundaki gelişmelerle ilgili bilgi göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
• Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,
• Yeni hizmetler (oyun içi karakter, silah harita, turnuvalar) hakkında bilgi vermek,
• RigorZ ile işbirliği içinde olduğu firmalar tarafından doğrudan pazarlama yapmak,
• Gerektiğinde RigorZ ile ilgili Kullanıcıyla temas kurmak,
• Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak,
• Dolandırıcılık ve hile gibi oyun kurallarına aykırı işlemlerin tespiti,
Şu kadar ki, RZ Yazılım yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.
Kullanıcı’nın sağladığı verilerin işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilebilmesi ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak RZ Yazılım’e bağlı veya RZ Yazılım ile grup şirket olan firmalara aktarılmasına ve yurtdışına aktarılmasına açık onay verdiği kabul edilir.
Kullanıcı, RZ Yazılım’den kendisine ait verilerin hangi amaçla ve hangi verilerin kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve RZ Yazılım kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında ve yasal süreleri geçmeyecek şekilde gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurul’unca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra Kullanıcı’dan talep edecektir. RZ Yazılım işbu verilere ilişkin Kullanıcı’nın iletmiş olduğu sorunları kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Kullanıcı, RigorZ için yapılacak kişisel veri ile ilgili soru ve bildirimleri mboyun@hs01.kep.tr adresine kimliğini gösterir evrak ile güvenli imza ile imzalanmış email ya da noter üzerinden yazılı olarak gönderecektir.
RZ Yazılım tarafından Kullanıcı’ya ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir;
Kişisel ve İletişim verileri: Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.

Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer veriler: Kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

Sosyal Ağ Bilgileri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.
Adres verileri: Kullanıcının bulunduğu konuma göre turnuva ve etkinlik bilgisi geçilmesi için kullanılmaktadır.

RigorZ, yasal çerçevede bir takip veya talep olmadığı sürece Kullanıcı’nın RigorZ’yı kullanmalarından ötürü siteye giriş yaptıkları hiçbir nevi bilgiyi diğer kişi ve kurumlarla paylaşmayacaktır. RZ Yazılım'un Kullanıcı’ya sunduğu hizmetin tedariki sırasında sağladığı kişisel veri güvenliği ve gizliliği kendi sitesi ile sınırlıdır.
Kullanıcı, ziyaretçi veya üyeler kendilerine RZ Yazılım tarafından bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak gönderilen elektronik postaların kendi muvafakatlerinde olduğunu beyan ederler. Ancak bu çerçevedeki iletişim bilgileri RZ Yazılım tarafından diğer kişi veya kurumlarla paylaşılamaz. RZ Yazılım tarafından sunulan oyunlarda yönetici yetkisini haiz admin ve moderatörler; kullanıcı, ziyaretçi ve üyelerin e-posta, ip, oyuncu adı ve şifresi gibi verilerini oyunun diğer kullanıcılar tarafından rahatlıkla oynanabilmesini temin edebilmek için inceleyebilir ancak bunları RZ Yazılım yetkilileri dışında diğer hiçbir kişiye iletemez.
Kullanıcı, 6698 sayılı Kanun madde 11 kapsamında RZ Yazılım’e İlgili Kişi sıfatıyla şu hak için başvurma hakkına sahiptir;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

32. RigorZ’da sunulan hizmet ve/veya ürünlerle yahut diğer içeriklerle bağlantılı olarak RZ Yazılım ve RZ Yazılım'un iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından Kullanıcı’ya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması Kullanıcı bilgisi ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır. Kullanıcılar, bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını RigorZ’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ne tabi ürün ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar. Bu bende konu bildirimler kullanıcının sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanmak amacıyla ve / veya kayıt işlemleri sırasında kendi istek ve iradeleri ile beyan ettikleri iletişim bilgileri kullanılarak yapılabilir. Kullanıcılar, bu bende konu bildirimleri almak istemedikleri takdirde yürürlükteki mevzuata uygun şekilde kendilerine sunulan bildirim üyelik listesinden ayrılmak istediklerine dair seçeneği https://hesap.rigorz.com/ linki üzerinden seçerek mezkur bildirim listesinden ayrılma hak ve olanağını haizdir.

33. RigorZ üzerinden yapılan her nevi işlem ve işlem bedelleri kullanıcının tasarruf ve sorumluluğundadır. Kullanıcı siteden sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Kullanıcının bu ödeme alternatifi seçeneğin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir. Siteden ücret mukabili sunulan ürün ve/veya hizmetler Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca elektronik ortamda anında ifa ve teslim edilen mahiyette olup bu ürün ve/veya hizmetler bakımından Mesafeli Satış Yönetmeliği madde 15/1-ğ gereği;
“Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.”
cayma hakkı kullanılamaz.

34. Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda kullanıcının, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan kullanıcıların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde RigorZ veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Kullanıcının bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemleri RigorZ ara yüzü üzerinden banka ve kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin RZ Yazılım tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ile sınırlıdır.

35. Kullanıcının tüm kredi kartı ve kişisel bilgileri, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, kullanıcının internet üzerindeki dolaşımlarında herhangi bir şekilde bu bilgilerin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesini engellemeye yönelik mümkün olan tedbir ve önlemler alınmıştır. Kullanıcının ödeme sitesinde yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlardan ve maruz kalabileceği dolandırıcılık gibi hukuka aykırı işlemlerden ve bu işlemlere karşı işletilecek tazmin mekanizmasından RZ Yazılım mesul değildir. RZ Yazılım kendi sistemin Kullanıcıların kredi kartı ve ödeme araçlarına ilişkin bilgileri kaydetmemektedir.

36. RZ Yazılım üzerinden yapılan reklamların içerik ve etkilerinden RZ Yazılım sorumlu değildir. RZ Yazılım güvenlik ilkelerini değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler bu bilgilerin kendilerince tebellüğ edildiğini; bu ilkeleri ve bunlardaki değişiklik ile güncellemeleri bilip kabul ettiklerini beyan eder.

37. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde RZ Yazılım ticari defter ve elektronik kayıtları HMK madde 193 gereği münhasır delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir.

38. RZ Yazılım ile Kullanıcı arasında RZ Yazılım tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez/Çağlayan Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.